Audyty energetyczne przedsiębiorstw mniejszych

Zastosowanie audytów energetycznych (doradztwa energetycznego) dla małych i średnich firm

Dla przedsiębiorstw mniejszych, to jest niepodlegających ustawowemu obowiązkowi wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, proponujemy audyt energetyczny „mały”, czyli doradztwo energetyczne dla firm w zakresie ograniczenia zużycia energii uzyskania oszczędności kosztów.

Do przedsiębiorstw mniejszych, dla których opłacalny może być audyt „mały”, należą orientacyjnie zakłady zatrudniające od kilkunastu do stu kilkudziesięciu pracowników, o rocznym zużyciu energii powyżej ok. 100 MWh, na przykład: zakłady produkcji metalowej, montażownie, centra dystrybucyjne, drukarnie, hotele.

Zakres audytu energetycznego „małego” i forma raportu

W tym zakresie proponujemy co najmniej jedną wizytę techniczną i zwięzłe opracowanie (raport) zawierające listę proponowanych przedsięwzięć służących zmniejszeniu zużycia energii wraz z obliczeniami opłacalności każdego z nich.

Szczególny nacisk kładziemy na poszukiwanie bezinwestycyjnych lub niskoinwestycyjnych sposobów zmniejszenia zużycia energii, np. zmiana sposobu sterowania pracą urządzeń czy unikanie pracy urządzeń na biegu jałowym.

W ramach tego opracowania proponujemy także analizę faktur zakupowych za 1 rok kalendarzowy w celu wyszukania możliwości ograniczenia kosztów z tytułu przyjętej taryfy, mocy umownej i struktury zasilania.

Uwagi

W audycie „małym” charakterystyczne jest pominięcie w raporcie tych obszarów zużycia energii* , dla których w danym przypadku nie proponuje się przedsięwzięć służących ograniczeniu kosztów zakupowych energii. To ograniczenie nie występuje dla przedsiębiorstw dużych, dla których ustawowo i z zgodnie z polską normą wymagana jest analiza i omówienie zużycia energii w każdym z obszarów. Dlatego audyt „mały” może mieć racjonalnie niską cenę.

* Obszarami są elementy funkcjonowania zakładu wymagające dostarczenia energii użytkowej, np. ogrzewanie, przygotowanie cwu., proces produkcyjny, transport wewnątrzzakładowy itp.