Audyt energetyczny drukarni

Audyt energetyczny drukarni powinien zostać wykonany według następującego schematu.

Oszczędność kosztów związana z zakupem energii

 1. Optymalizacja (dobór) mocy umownej

Usługa ta dotyczy drukarni dużych.

W większości przypadków moc zamówiona jest przewymiarowana a to znaczy, że możliwe są oszczędności związane z opłatą przesyłową stałą, stanowiącą jeden z elementów faktury za energię i usługi dystrybucji.

 1. Analiza faktur zakupowych za media energetyczne

Analizujemy faktury za energię pod kątem: poprawności wystawienia, oceny struktury kosztów, weryfikacji celowości wyboru innej taryfy, poszukiwania alternatywnych sprzedawców energii, analizy struktury zasilania.

Oszczędność kosztów związana z oszczędnością energii

 1. Analiza zużycia energii i wyznaczenie możliwych przedsięwzięć służących uzyskaniu oszczędności energii (Audyt energetyczny)

Dla drukarni w pierwszej kolejności analizujemy zużycie energii w następujących obszarach:

 • wentylacja mechaniczna wyciągowa, wentylatory, centrale wentylacyjne, odzysk ciepła dla wentylacji,
 • unikanie pracy urządzeń linii technologicznej w biegu jałowym,
 • sprężone powietrze jeżeli występuje, w tym nieszczelności,
 • oświetlenie, sterowanie oświetleniem,
 • źródła chłodu (klimatyzacja),
 • źródła ciepła (kotły, węzły cieplne, pompy ciepła), sposób regulacji odbiorników ciepła,
 • zużycie energii w okresie postoju produkcji (np. w weekendy),
 • przegrody zewnętrzne budynku oraz stolarka okienna i drzwiowa,
 • możliwość wykorzystania energii odnawialnej (solary, panele fotowoltaiczne),

Poza ww. obszarami zajmujemy się wszystkimi innymi źródłami strat energii.

Pomiary

 1. Pomiary mocy i sprawności – układy pomiarowe z rejestratorami danych

W miarę potrzeb możemy wykonać pomiary profili mocy poszczególnych obwodów elektrycznych lub np. zarejestrować temperatury i wilgotności w różnych pomieszczeniach.

Broszura

(PDF) AUDYT ENERGETYCZNY DRUKARNI