Z czego wynika wzrost cen energii od 2018 roku

Rosnące ceny energii od 2018 roku

Począwszy od końca pierwszego kwartału 2018 r. zaobserwowano skokowo rosnące ceny energii elektrycznej rynku hurtowego na Towarowej Giełdzie Energii wynikające:

 • z rosnących cen węgla kamiennego,
 • z rosnących opłat za emisję CO2 dla wytwórców energii.

Ceny energii elektrycznej w Polsce często przekraczają ceny w państwach sąsiednich, nawet w Niemczech i we Szwecji.

Od roku 2021 wprowadzono nową opłatę mocową, która znacznie (o ok. 15%) zwiększa koszty poboru energii elektrycznej dla przedsiębiorstw.

Na przełomie lat 2021/2022 nastąpił skokowy, kilkukrotny wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, powodując kryzys energetyczny w Europie.

Czynniki powodujące kryzysowy wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego

Czynnikami, które od przełomu lat 2021/2022 powodują wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także węgla kamiennego i paliw transportowych są:

 • opłaty klimatyczne za emisję CO2 i polityka antysmogowa, co powoduje wysokie ceny energii elektrycznej oraz ogranicza zużycie węgla kamiennego skutkując większym zużyciem innych paliw,
 • ograniczenie dostaw paliw z Rosji,
 • dążenie do elektryfikacji transportu drogowego, co spowoduje znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej,
 • stale zwiększające się zapotrzebowanie na energię i paliwa wskutek zwiększającej się liczby odbiorców,
 • duże zmiany w strukturze zużycia energii i paliw wynikające z nagłych zmian źródeł energii na cele ogrzewania (np. przed rokiem 2022 następowało wzmożone przejście z ogrzewania węglowego i elektrycznego na ogrzewanie gazowe; od roku 2022 następuje odejście od ogrzewania gazowego wskutek kilkukrotnego wzrostu cen gazu itp.),
 • wysokie koszty inwestycyjne i obsługowe dla większości technologii energii odnawialnej,
 • brak wykorzystania energetyki atomowej (technologie wytwarzania energii wyższego rzędu) pomimo dostępnych technologii,
 • spekulacje giełdowe na giełdach energii i praw do emisji CO2.

Do działań, które mogą uratować sytuację energetyczną Polski w czasie kryzysu energetycznego, powinno się zaliczyć:

 • budowę gazociągu Baltic Pipe z gazem norweskim, co znacznie zdywersyfikuje źródła gazu dla Polski,
 • wzrost wydobycia i zużycia węgla kamiennego,
 • zweryfikowanie polityki klimatycznej UE obciążającej emisję CO2, czyli technologie oparte na dostępnym i łatwo magazynowalnym węglu.

Przeciwdziałanie wzrostowi cen energii

W przypadku wzrostu cen energii (dotyczy głównie ceny zakupu energii, a nie kosztów dystrybucji) o 20% lub więcej, koszty energii mogą istotnie wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstw i ich konkurencyjność.

Wzrost cen energii jest niezależny od odbiorców energii, lecz możliwe są działania po stronie odbiorców mające na celu redukcję zużycia i kosztów zakupu energii.

Takie działania kompensujące wzrost cen energii pozwolą na uniknięcie lub zredukowanie zwiększenia obciążenia finansowego w związku ze wzrostem cen.

Opisujemy to w następnej zakładce >>Sposoby redukcji kosztów energii.