Wzrost cen energii od 2018 roku

Rosnące ceny energii w latach 2018, 2019 i dalszych

Począwszy od końca pierwszego kwartału 2018 r. zaobserwowano skokowo rosnące ceny energii elektrycznej rynku hurtowego na Towarowej Giełdzie Energii wynikające:

  • z rosnących cen węgla kamiennego,
  • z rosnących opłat za emisję CO2 dla wytwórców energii.

Ceny energii elektrycznej w Polsce często przekraczają ceny w państwach sąsiednich, nawet w Niemczech i we Szwecji.

Nastąpi nadzwyczajny wzrost cen zakupu energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w latach następnych.

Ponadto w związku ze zwiększonym popytem na gaz ziemny, wynikającym z przedłużającymi się i ostrzejszymi sezonami grzewczymi, rośnie również cena tego paliwa, które jest najpopularniejszym nośnikiem energii na cele ogrzewania.

Przeciwdziałanie wzrostowi cen energii

W przypadku wzrostu cen energii (dotyczy głównie ceny zakupu energii, a nie kosztów dystrybucji) o 20% lub więcej, koszty energii mogą istotnie wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstw i ich konkurencyjność.

Wzrost cen energii jest niezależny od odbiorców energii, lecz możliwe są działania po stronie odbiorców mające na celu redukcję zużycia i kosztów zakupu energii.

Takie działania kompensujące wzrost cen energii pozwolą na uniknięcie lub zredukowanie zwiększenia obciążenia finansowego w związku ze wzrostem cen.

Opisujemy to w następnej zakładce >>Sposoby redukcji kosztów energii.