Audyty energetyczne przedsiębiorstw mniejszych

Zastosowanie audytów energetycznych (doradztwa energetycznego) dla małych i średnich firm

Dla przedsiębiorstw mniejszych, to jest niepodlegających ustawowemu obowiązkowi wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, proponujemy audyt energetyczny “mały”, czyli doradztwo energetyczne dla firm w zakresie ograniczenia zużycia energii i uzyskania oszczędności kosztów.

Do przedsiębiorstw mniejszych, dla których opłacalny może być audyt “mały”, należą orientacyjnie zakłady zatrudniające od kilkunastu do stu kilkudziesięciu pracowników, o rocznym zużyciu energii powyżej ok. 50 MWh, na przykład: zakłady produkcji metalowej, montażownie, centra dystrybucyjne, drukarnie, hotele.

Zakres audytu energetycznego “małego” i forma raportu

W tym zakresie proponujemy co najmniej jedną wizytę techniczną, analizę dokumentacji technicznej i danych pomiarowych a w ich wyniku zwięzłe opracowanie (raport) zawierające listę proponowanych przedsięwzięć służących zmniejszeniu zużycia energii wraz z obliczeniami opłacalności każdego z nich.

Audyt energetyczny: Wskaźniki opłacalności inwestycji - przykład
Główny wynik audytu energetycznego – przykładowy wykaz wskaźników oceny inwestycji

Szczególny nacisk kładziemy na poszukiwanie bezinwestycyjnych lub niskoinwestycyjnych sposobów zmniejszenia zużycia energii, np. zmiana sposobu sterowania pracą urządzeń czy unikanie pracy urządzeń na biegu jałowym.

W ramach tego opracowania proponujemy także analizę faktur zakupowych za 1 rok kalendarzowy w celu wyszukania możliwości ograniczenia kosztów z tytułu przyjętej taryfy, mocy umownej i struktury zasilania.

Audyt energetyczny jest całościowym spojrzeniem na zasilane obiekty, poczynając od analiz technicznych, inżynierskich, specjalistycznych i ekonomicznych a kończąc na analizie parametrów umów związanych z dostarczeniem energii.

Uwagi

W audycie “małym” charakterystyczne jest pominięcie w raporcie tych obszarów zużycia energii* , dla których w danym przypadku nie proponuje się przedsięwzięć służących ograniczeniu kosztów zakupowych energii. To ograniczenie nie występuje dla przedsiębiorstw dużych, dla których ustawowo i z zgodnie z polską normą wymagana jest analiza i omówienie zużycia energii w każdym z obszarów. Dlatego audyt “mały” może mieć racjonalnie niską cenę.

* Obszarami są elementy funkcjonowania zakładu wymagające dostarczenia energii użytkowej, np. ogrzewanie, przygotowanie cwu., proces produkcyjny, transport wewnątrzzakładowy itp.

Szczególne przypadki audytów energetycznych małych

Audyt energetyczny drukarni

Audyt energetyczny hotelu

Audyt energetyczny sklepu, dyskontu lub supermarketu

Pakiet doradztwa na wysokie ceny gazu ziemnego i koszty ogrzewania